کټګورۍ - ICTP

د سیاحت شریکانو نړیوال ایتلاف د سفر او ګرځندوي صنعت لپاره د نړیوال غړیتوب سازمان دی.

شنه وده او کیفیت = سوداګرۍ