کټګوري - مسؤل

د مسؤل او دوامداره ګرځندوی رجحاناتو په اړه خبرونه او معلومات. دلته زور ورکړی د راپور ورکولو وړ سفر او ګرځندوی خبرونو خپرولو لپاره.