کټګوري - تعلیم

د سفر او ګرځندوي صنعت کې د تعلیم په اړه خبرونه او معلومات. پوهنتونونه ، کالجونه ، ورکشاپونه او پروفیسران یې پرمخ وړي.دلته زور ورکړی تحصیلي خبرونه وړاندې کول