کټګورۍ - د بهاماس سفر خبرونه

بهاماس ، چې په رسمي ډول د بهاماس د دولت مشترک په نامه پیژندل کیږي ، په لویدیځ انډیز کې د لوکیاان ارچایلاګو دننه یو هیواد دی.