کټګوري - د افریقا ګرځندوی بورډ

خبرونه او اوسمهالونه د غړیو پورې اړوند دي د افریقا سیاحت بورډ.  
هغه څه چې د افریقا د سفر او ګرځندوی صنعت لپاره مهم دي.
افریقا د نړیوالو لیدونکو لپاره د انتخاب منزل جوړول.

د افریقا د ګرځندوی بورډ انجمن رسمي خبر.