کټګورۍ - بیا جوړونه

د COVID-19 ناروغۍ وروسته د سفر او ګرځندوی جوړول. تازه لکه څنګه چې دوی راځي.