کټګورۍ - د بشري حقونو خبرونه

د بشري حقونو ، بشري قاچاق ، د ماشومانو جنسي استحصال او د سفر او ګرځندوي صنعت تور اړخ باندې خبرونه او تازه معلومات.دلته زور ورکړی خبرونه او لارښوونې وړاندې کول.